VORTEX i-V

 

重量ワークの多面加工に適したチルト主軸を採用。

  • 複雑形状でも高速・高精度な軸送りと高能率切削
  • 横形マシニングセンタと同等の機械スペース
  Machine Name

VORTEX i-630V/6

VORTEX i-V

VORTEX i-630V/6S

VORTEX i-V

VORTEX i-800V/8

VORTEX i-V

VORTEX i-800V/8S

VORTEX i-V